Контакти

Хикома ЕООД

Д-р. Павел Македонски
Мобилен телефон: +359 885 707 706
e-mail: pmakedonski@checoma.com